Biedrība “Dvietes vīnogas”

BIEDRĪBA „DVIETES VĪNOGAS” ĪSTENO PROJEKTU „DVIETES MUIŽAS ĒKAS ATJAUNOŠANA”

  Biedrība “Dvietes vīnogas” ekskursijāDvietes muižas ēka

  Biedrība „Dvietes vīnogas” īsteno ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” (projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000033).

Dvietes vinogas

 

Projekta mērķis – saglabāt, atjaunot Dvietes muižas kultūrvēsturisko ēku, lai nodrošinātu ēkā kultūras un vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāšu norisi ar potenciālu sekmēt arī Dvietes iedzīvotāju nodarbinātību nākotnē un ilgtspējīgu ēkas izmantošanu, palielināt tūrisma piedāvājumu Ilūkstes novadā.

Atjaunojot Dvietes muižas ēku, tiks radīta sabiedriski nozīmīga vietējās kopienas aktivitāšu vieta Dvietē ar neatkārtojamu identitāti, ar potenciālu palielināt nodarbinātību, ar spēju aktivizēt vietējo sabiedrību un dažādot kultūras pasākumus Dvietē. Muižas ēkas saglabāšanas darbi nodrošinās vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu un aktīvu izmantošanu mūsdienās, tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Dvietes muižas ēka būs jauns tūrisma objekts, kas tiks iekļauts Ilūkstes novada tūrisma piedāvājumos. Projekta īstenošanas rezultātā Dvietē būs atjaunots daudzpusīgi izmantojams objekts, kas kalpos sabiedriskiem mērķiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 47 876,49 (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 49 centi), no kuriem 10% apmērā līdzfinansējumu piešķir Ilūkstes novada pašvaldība. Projektu paredzēts īstenot 2017. gada vasarā.

 Biedrība Dvietes vīnogas

 

 Biedrība Dvietes vīnogas” darbības mērķi:
Veicināt vīnkopju, vīndaru un dārzkopju savstarpējo sadarbību;
Atbalstīt un popularizēt selekcionāra/dārznieka Paula Sukatnieka devumu tautai;
Aizstāvēt un pārstāvēt vīnkopjus, vīndarus valsts un pašvaldības institūcijās;
Veicināt pieredzes apmaiņu;
Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus izlietot sava īpašuma uzturēšanai, izglītošanai un attīstībai;
Sniegt pakalpojumus, rīkot izstādes, seminārus un dažādus apmācības kursus.
https://company.lursoft.lv/dvietes-vinogas/40008230946